คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โอกาสเยี่ยมส่วนงานประจำปี 2563

       วันที่ 29 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT พร้อมด้วยคณะผู้บรหาร ให้การต้อนรับนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะ ICT ประจำปี 2563 เพื่อทำความรู้จักและประมวลผลความสำเร็จ เป้าหมาย แผนดำเนินการ ตลอดจนอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาของแต่ละส่วนงาน ทำให้เห็นภาพรวมในปัจจุบันของทั้งส่วนงานและของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางนโยบายและกำหนอเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะนำมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นหนึ่งในร้อย “มหาวิทยาลัยระดับโลก” โดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมเยี่ยมส่วนงานดังนี้

 1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี
 4. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ จากผู้บริหารระดับคณบดี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ
 7. รองศาสตราจารย์ นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

      นอกจากนี้ยังมีคณะสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเยี่ยมส่วนงาน อีกเป็นจำนวน 6 ท่าน โดยรวมมีผู้เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของคณะ ICT ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand