อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน อาจารย์คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) สร้างชื่อรับ 5 รางวัล “งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัล จากงาน “วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2563” (Thailand Inventors Day 2020) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่มีผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก งานในครั้งนี้จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยในปีนี้อาจารย์จากคณะICT ได้รับรางวัล โดยแบ่งเป็นประเภทดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ ได้รับรางวัล 3 ประเภทได้แก่
  1. ผลงานวิจัย ระดับดี เรื่อง “การค้นหาอัตโนมัติของภาวะเบาหวานขึ้นจอตาจากภาพถ่ายจอประสาทตา” (Automatic Detection of Diabetes Retinopathy based on Digital Retinal images) ซึ่งรางวัลผลงานวิจัยนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม ต้องเป็นผลงานวิจัยที่ ทำสะสมกันมา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัย เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการสมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นได้
  2. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงาน เรื่อง “โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจำแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยโดยใช้ภาพถ่ายของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการแบบ Mask R-CNN และ Transfer Learning” (Computer Program for Classifying Categories of Thai Rice-Grain Images Using Mask R-CNN and Transfer Learning)
  3. โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using Variable Neighborhood Search)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ได้รับรางวัลประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงาน เรื่อง “อุปกรณ์วัดการเดินจากการเคลื่อนไหวของข้อเข่าและแรงกดที่ฝ่าเท้า” (Walking Gait Measurement via Knee Movement and Foot Pressure Plantar) โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม วิทยาการต่างๆ ที่ดีเด่นและพิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งเป็นของใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย มีคุณค่าทางวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้
 3. ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงาน เรื่อง “เกลาโควิซ : ระบบช่วยเหลือการวินิจฉัยโรคต้อหินเบื้องต้นสำหรับจักษุแพทย์ทั่วไป” (GlaucoVIZ : System for Assisting Glaucoma Diagnosis for General Ophthalmologists) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักประดิษฐ์สร้างสรรค์ที่ดีเด่นเช่นกัน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand