อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ roadmap
องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.45  น. บริบทใหม่ของการดำเนินธุรกิจในอนาคตอันใกล้
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. บทบาทที่สำคัญของผู้นำในยุคดิจิทัล กับการพัฒนาวิสัยทัศน์ใหม่ ด้วย vision builder
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.45 น. พิมพ์เขียวองค์กรคืออะไร และทำไมจึงมีความจำเป็น ในการออกแบบองค์กรแห่งอนาคต
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น. ตัวอย่างการพัฒนาพิมพ์เขียวองค์กร

ร่วมลงมือปฏิบัติการสร้างพิมพ์เขียวองค์กรของท่านShare:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand