อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Getting Start with OpenCV for Image Processing”

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประยุกต์ด้านการประมวลผลภาพในด้านต่างๆ เช่น การแบ่งส่วนภาพและสร้างโมเดล 3D ในภาพด้านการแพทย์ ระบบรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติผ่านระบบกล้องวงจรปิด การระบุและค้นหาอัตลักษณ์บุคคลโดยใช้ข้อมูล biometrics และการทำระบบ smart traffic monitoring จำเป็นต้องใช้วิทยาการทางด้านการประมวลผลภาพตั้งแต่การแปลความหมายระดับพิกเซลไปจนถึงวิธีการเรียนรู้เชิงลึกแบบ deep learning ดังนั้นการอบรมในครั้งนี้จะเป็น series ที่ 1 ในการเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรมทางด้านการประมวลผลภาพ โดยใช้ OpenCV เป็นไลบรารีฟังก์ชันหลักในการเรียนรู้และการพัฒนา ซึ่งใน series ถัดไปจะเป็นการไต่ระดับไปจนสู่ระดับ advance แบบ deep learning

กำหนดการ

วันที่ 1 : วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา หัวข้อวิชา
08.40 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 11.00  น. พื้นฐานด้านการประมวลผลภาพ และ OpenCV Configuration with IDE
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. OpenCV Library Exploration
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. Machine Learning Overview Process in Image Processing
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. Pre-process and Image Enhancement

 

วันที่ 2 : วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา หัวข้อวิชา
09.30 – 11.00  น. การแบ่งส่วนภาพและค้นหาวัตถุในภาพ I
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. การแบ่งส่วนภาพและค้นหาวัตถุในภาพ II
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การแบ่งประเภทวัตถุในภาพ I
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. การแบ่งประเภทวัตถุในภาพ II
16.15 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนีบัตร และพิธีปิดการอบรม

วิทยากร

 

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ผู้ช่วยวิทยากร

อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์

นายกิตติคุณ ทองกัญชร

นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

แบบประเมิน

  • แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand