คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศและมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศและมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

     เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พัฒน์ศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล ร่วมแถลงข่าวแนะนำเว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศาสตรเมธี ดร. พงศ์พิศน์ ปียะพงศ์ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     ในช่วงแรก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำเว็บไซด์และความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ หลักจากนั้น ดร.พัฒน์ศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT ได้กล่าวเรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้รายงานคุณภาพอากาศ นอกจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ยังได้กล่าวและให้ความสำคัญในเรื่องมาตราการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ซึ่งทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพที่ตอบโจทย์ต่อสังคม ซึ่งปัจจัยสู่ความสำเร็จเกิดจากความตระหนักรู้ว่าเรื่องของคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นต้องดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ และให้ความต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จในที่สุด

ดาวน์โหลดข่าว

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand