ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020)

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษา ณ ห้อง Grand Auditorium Hall  ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน The 2020 11th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2020) จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ได้แสดงโครงงานวิจัยของตนเอง แก่คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงนักศึกษาระดับชั้นอื่นๆ เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี (Senior Project) และประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมขอทุนสนับสนุนภายใต้กิจกรรมสนับสนุน Senior Project นักศึกษาที่ทำ Project ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย โดยมีโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุน และประกาศนียบัตร ดังนี้

 • ทุนงานวิจัยจำนวน 5,000 บาท และประกาศนียบัตร จำนวน 2 โครงงาน ได้แก่
  1. Virtual Alto Xylophone Trainer การจำลองระนาดเอกเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรี โดยนายอรรถกุล จันทร์ทอง นายวิชญ์พล อินทรปาน และนายธนัท พรหมสุข ซึ่งมี ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
  2. Digital tour guide for Mahasawat community ระบบนำเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เชิงดิจิทัล   โดยนายธนกร บุญลาภ   นายปรมัตถ์ จรัสดำรง และนายพิสิทธิ์ ภัคปฤงคพ ซึ่งมี ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
 • ประกาศนียบัตร จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่
  1. ARdastral โดยนางสาววริสรา อุ่นสินมั่น นายพีระพงศ์ นิติธรรม และนางสาวปาณิสรา ศิรินาม ซึ่งมี อาจารย์สนิท แสงเหลา เป็นที่ปรึกษาโครงการ
  2. KideClass: 21st Century Classroom through Culture – Tourism – base AR Game ไกด์คลาส: ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านเกมความเป็นจริงเสริมที่ประยุกต์ใช้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนายเกียรติคุณ อมรรัตน์ นางสาวอัณณ์ อารยะพิพัฒน์กุล และนางสาวณัฐณิชา อ้นวงษ์ ซึ่งมี ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยในปีนี้ มีโครงงานของนักศึกษาที่จัดแสดง รวมทั้งสิ้นจำนวน 67 ผลงาน ซึ่งนับว่าเป็นงานที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยทางด้าน ICT และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ในการนำเสนอผลงานวิจัย แนวความคิด ทักษะความรู้ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จากผลงานของตนเอง ให้แก่ คณาจารย์ เพื่อนๆ นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้รับฟังพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อทบทวน และพัฒนาผลงานในอนาคต นอกจากนี้ นักศึกษาแต่ละกลุ่มยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในผลงานของนักศึกษาในอนาคตต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand