คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)”
     วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     โดยการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563 มหิดลเกมส์ “รัก ณ มหิดลเกมส์ (LOVE @Mahidol Game 2020)” จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2563 โดยจัดการแข่งขันจำนวน 20 ชนิดกีฬา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการด้านการกีฬาและนันทนาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากรในสังกัดส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละชนิดกีฬาไปเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 19 -27 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ปีบทองเกมส์

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand