คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัล และการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัลและการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture ) เป็นวิทยากร ณ ห้อง Bits & Bytes Hall คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 116 คน แบ่งเป็น บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 8 คน และบุคคลทั่วไป จำนวน 108 คน

การอบรมรื่อง “Enterprise Architecture การพัฒนาผู้นำดิจิทัลและการใช้เครื่องมือพิมพ์เขียวองค์กรสู่การทำ Roadmap องค์กรอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบทิศทางองค์กรยุคใหม่ด้วยเครื่องมือ Vision Builder ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ด้าน Service Operating Model และด้านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดการร่วมมือทั้งลูกค้า คู่แข่ง และองค์กรเข้าด้วยกันในรูปแบบของ Value Co-creation Platform

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ ICT สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand