โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับครู ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ทำให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่ครูจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะให้ครู และบุคลากรในโรงเรียน ได้มีโอกาสนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้อีกด้วย หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในโรงเรียน คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking) ให้กับนักเรียนได้ และถ้าได้มีการพัฒนาตั้งแต่ยังอยู่ระดับประถม ก็จะทำให้นักเรียนเริ่มต้นพื้นฐานได้เร็ว สามารถต่อยอดไปสู่การคิดขั้นสูงต่อไปได้อย่างดี

คณะ ICT ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนนักเรียนในระดับประถมศึกษาในจังหวัด ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม (ข้อมูล ณ ปี 2561)  แยกตามอำเภอ  พบว่ามีจำนวนทั้งหมด รวมถึง 277  โรงเรียน  โดยแบ่งเป็น 1. เมืองนครปฐม 58 โรงเรียน  2. กำแพงแสน 53 โรงเรียน 3. ดอนตูม 24 โรงเรียน  4. นครชัยศรี 39 โรงเรียน  5. บางเลน 49 โรงเรียน  6. พุทธมณฑล 9 โรงเรียน  7. สามพราน 45 โรงเรียน

ดังนั้นคณะ ICT จึงได้ออกแบบหลักสูตรและเครื่องมือในการสอนสำหรับการอบรมครูในระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างเสริมความรู้ และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนแนวคิด Computational Thinking ในขั้นต้นและทักษะการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบได้   เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปได้

แนวคิดการพัฒนาครูเพื่อเป็น Trainer

แนวคิดการดำเนินงานของโครงการนี้คือการ Train the Trainer เป็นการอบรมครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่สามารถส่งต่อองค์ความรู้ ทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch ใด้ทั้งในระดับของครูผู้สอนด้วยกันเอง ต่อเนื่องกันเป็นรุ่นๆ และกับนักเรียนในโรงเรียนที่คุณครูสอนอยู่ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ความรู้และทักษะกระจายสู่ส่วนต่างๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น ทันต่อความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านการศึกษา ความรู้จะไม่กระจุกอยู่เพียงกลุ่มผู้สอนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

โดยมีลำดับการดำเนินงานดังนี้
Step 1 การพัฒนาผู้สอนต้นแบบระดับที่ 1
เป็นขั้นตอนของการพัฒนาผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์และบุคลากรของคณะ ICT ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อให้เข้าร่วมการอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการจัดอบรมของทั้งโครงการ โดยผู้ที่ให้การอบรมระดับนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนโปรแกรม Scratch จากภาครัฐและเอกชน มีประสบการณ์สอนยาวนาน

Step 2-4 จัดการอบรม ทักษะการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch สำหรับครูระดับประถมศึกษา
โดยจะทำการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณครูระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรม จำนวนอย่างน้อย 20 คน จากโรงเรียนที่สนใจ หลังจากอบรมคุณครูจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน เป็น Trainer ระดับประถมศึกษา ส่งต่อความรู้ให้กับนักเรียน และในขณะเดียวกัน คณะทำงานจะคัดเลือก คุณครูที่สามารถเป็น The Trainer ให้กับคุณครูในกลุ่มต่อไป และส่งเสริมให้ทำหน้าที่คู่ขนานกันไป

ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ของการผลิตบุคลากรที่จะมาเป็น The trainer ได้ถึง 2 ระดับ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ Transfer Knowledge สู่กลุ่มเป้าหมาย

รูปแบบการจัดอบรม
มีลักษณะของการจัดอบรมแบบผสมผสาน Activity-Based Learning และ Problem-Based Learning เรียนรู้โดยการปฏิบัติ 12 ชั่วโมง ดังนี้
1. Activity-Based Learning โดยมีลักษณะของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การจำลองสถานการณ์ ตัวอย่างของการคิดเชิงคำนวณ ที่มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการเรียนคำสั่งระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลางที่ครูสามารถนำไปต่อยอดสู่การสอนในชั้นเรียนได้
2. Problem-Based Learning หลักสูตรจะเน้นที่โจทย์เพื่อการแก้ปัญหา ควบคู่กับการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ครูได้เพิ่มพูนทักษะดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสอนการคิดเชิงคำนวณให้กับผู้เรียน มีการมอบหมายงาน การติดตามผล การประเมินผล และการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม

กำหนดการ

 • Creative Thinking &Media Design
 • Effective Story Telling Technique
 • Scratch
  • แนะนำการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น
  • รู้จักกับ Scratch
  • เรียนรู้หน้าจอโปรแกรม Scratch
  • การกระจายข้อความด้วย Broadcast
  • ตัวแปร
  • โอเปอเรเตอร์
  • คำสั่งควบคุมการทำงาน
  • ตัวอย่างโปรแกรมเกมส์ที่เขียนด้วย Scratch (Workshop)

วิทยากร

ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา

อาจารย์พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์

ผู้ช่วยวิทยากร

คุณพิพัฒพงษ์ นิยมมั่งมี

คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร

 • รุ่นที่ 1 : โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม

อบรมวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/is2aLfFvdajFEm8v5

แผนที่การเดินทาง

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อท่าน
วิธีการชำระเงิน โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา “ศิริราช”

หลักฐานและเอกสารแนบ 1. หลักฐานการชำระเงิน

2. ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่งหลักฐานและเอกสารแนบมาที่ sujira.rat@mahidol.edu

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-441-0909 ต่อ 161

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand