คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis” นำโดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ เป็นวิทยากร พร้อมด้วย อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์  อาจารย์ประจำคณะ คุณกิตติคุณ ทองกัญชร และคุณศรัฐฐา กาญจนปรีชากร เป็นผู้ช่วยวิทยากร ณ คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 23 คน แบ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4 คน และ บุคคลทั่วไป จำนวน 19 คน สำหรับการอบรมดังกล่าวฯ มีเนื้อหาการอบรมที่สำคัญ อาทิ

 • พื้นฐานด้าน NN และ CNN
 • การติดตั้ง CNN
 • การฝึกระบบ CNN ประเภทต่างๆ
 • การวิเคราะห์ผลจาก CNN
 • การปรับคุณภาพ CNN

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand