ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 5 – Admission1 ปีการศึกษา 2563

สมัครได้ที่ : student.mytcas.com
ช่วงเวลา
 : 17-27 เม.ย. 2563
แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจาก
  กระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละสาระการเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 2.50

การสอบ

 1. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 • คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ (ใช้ 5 วิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิต1 และอังกฤษ)

กำหนดการ

ลำดับ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร (เว็บไซต์ของทปอ.) ศ. 17 – จ. 27 เม.ย. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เว็บไซต์ของ ทปอ.) ศ. 8 พ.ค. 63
3 สอบสัมภาษณ์ อ. 12 พ.ค. 63 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อา. 17 พ.ค. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ศ. 29 พ.ค. 63
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 63
7 เปิดภาคการศึกษา จ. 10 ส.ค. 63
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
 • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish