อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Learning CNN with Image Analysis”

หลักการและเหตุผล

การเรียนรู้เชิงลึก หรือ deep learning เป็นวิธีการที่นำมาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายสาขาวิชากับประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดก็อยู่ในกรอบวิธีการที่คล้ายคลึงกัน วิธีการที่เป็นที่นิยมอย่างมากของการเรียนรู้เชิงลึก คือ Convolutional Neural Network (CNN) เนื่องจากได้แสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลายโจทย์ปัญหา การอบรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การติดตั้งเบื้องต้น ไปจนถึงการปรับโมเดลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เน้นการปฏิบัติจริงและสอดแทรกความเข้าใจในเนื้อหาเชิงลึกเพื่อให้สามารถใช้งาน CNN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์ผลเพื่อประเมิน overfitting การทำ data augmentation การทำ transfer learning การทำ dropout และ early stopping รวมไปถึงประเภทของ CNN ที่มีอยู่หลากหลายที่จะถูกเลือกมาใช้กับโจทย์ที่เหมาะสม

กำหนดการ

วันที่ 1 : วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
08.40 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40  น. พิธีเปิดการอบรม
09.40 – 11.00  น. พื้นฐานด้าน NN และ CNN
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. การติดตั้ง CNN
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การฝึกระบบ CNN ประเภทต่างๆ
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การฝึกระบบ CNN ประเภทต่างๆ (ต่อ)

 

วันที่ 2 : วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
09.30 – 11.00  น. การฝึกระบบ CNN ประเภทต่างๆ (ต่อ)
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. การวิเคราะห์ผลจาก CNN
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การปรับคุณภาพ CNN
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. การปรับคุณภาพ CNN (ต่อ)
16.15 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนีบัตร และพิธีปิดการอบรม

วิทยากร

 

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ผู้ช่วยวิทยากร

อาจารย์ปุณยนุช บวรจิณณ์

นายกิตติคุณ ทองกัญชร

นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

แบบประเมิน

  • แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish