อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Mobile Game Development with Unity3D for Beginner”

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในโลกปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในสายการผลิตสื่อบันเทิงที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก และเนื่องจากธรรมชาติของเกมเป็นงานสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปต่อยอดได้ไม่รู้จบ ในปัจจุบันเทคโนโลยีเกมยังได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการตลาด ด้านการศึกษา เป็นต้น โปรแกรม Unity3D เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาเกม สำหรับทั้งนักพัฒนาเกมมืออาชีพและมือสมัครเล่น การอบรมนี้จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของเกม การสาธิตระบบพื้นฐานต่าง ๆ ของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา การลงมือพัฒนาเกมจริง การทดสอบเกมที่พัฒนาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งนำไปสู่การติดตั้งและทดสอบเกมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

กำหนดการ

วันที่ 1 : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
08.40 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40  น. พิธีเปิดการอบรม
09.40 – 11.00  น. พื้นฐานด้านการพัฒนาเกม และโปรแกรม Unity3D
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. การสาธิตและการทดลองใช้งานองค์ประกอบพื้นฐานภายใน Unity3D
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การสาธิตและการทดลองใช้งานองค์ประกอบพื้นฐานภายใน Unity3D (ต่อ)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การทดลองใช้ Material เพื่อการสร้างฉากสำหรับเกม Jurassic Run

 

วันที่ 2 : วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา หัวข้อวิชา
09.30 – 11.00  น. การพัฒนาเกม Jurassic Run Version 1 (กระโดดหลบสิ่งกีดขวาง)
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. การพัฒนาเกม Jurassic Run Version 1 (ต่อ)
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. การพัฒนาเกม Jurassic Run Version 2 (ทำลายสิ่งกีดขวาง)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. การทดสอบเกมบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (ระบบปฏิบัติการ Android)
16.15 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนีบัตร และพิธีปิดการอบรม

วิทยากร

 

นาย ดิษศธร วรรทนธีรัช

นาย ศรัฐฐา กาญจนปรีชากร

ผู้ช่วยวิทยากร

รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

นาย ณภัทร ร่มลำดวน

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

แบบประเมิน

  • แบบประเมินออนไลน์

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish