คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”

       ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings โดยมี ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ประจำคณะฯ พร้อมด้วย ดร. จิดาภา ไกรสังข์ อาจารย์ประจำคณะฯ และคุณศิริพร โรจนโกศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา โดยมีผู้เข้าอบรมออนไลน์ จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน แบ่งเป็น หน่วยงานในมหิดล 2 ท่าน และหน่วยงานภายนอก 6 ท่าน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ภาควิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และบริษัทเอกชนชั้นนำ

       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบสารสนเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการข้อมูล ที่ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ บริหาร และวางแผนจัดการ หรือ การดำเนินการงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand