คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2

    วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูระดับประถมศึกษา (Train-the-Trainer) ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live โดยมี อาจารย์ ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา และ อาจารย์ ดร. พิไลลักษณ์ ปันภัทรทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะICT เป็นวิทยากรอบรม การจัดโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้กับการสอนในชั้นเรียนต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์จำนวนทั้งหมด 140 คน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand