อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” (อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings)

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันนั้นระบบสารสนเทศเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร เนื่องจากนี้ข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญในการบริหารองค์กร ทุกองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการ หรือดำเนินการงานต่างๆ รวมไปถึงการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ องค์กรใดที่ไม่มีข้อมูล องค์กรนั้นก็จะไม่สามารถบริหาร และวางแผนจัดการ หรือ ดำเนินการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นข้อมูลจึงเปรียบเหมือนอาวุธสำคัญที่ใช้ในการขับเครื่ององค์กรให้ประสบความสำเร็จ ฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรอย่างมีระเบียบแบบแผน หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL” นี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการข้างต้น

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “มารู้จักกับ Relational Database และภาษา SQL”
วันที่ 24-25 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์

วันที่ 1 : วันพุธที่ 24 มิถุนายน  พ.ศ. 2563

เวลา หัวข้อวิชา
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าระบบอออนไลน์
09.00 – 10.30 น. ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Databases)
10.30 – 10.45 น. Break
10.45 – 12.00 น.
 • แนะนำ MySQL และ Ampp
 • phpMyAdmin
 • Working with databases
 • Working with tables
 • Basic Structured Query Language (SQL)
 • DDL (Data Definition Language)
  • Create Table
  • Drop Table
  • Alter Table
 • DML (Data Manipulation Language)
  • Insert
  • Update
  • Delete
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.30 น. Basic DQL (Data Query Language)
14.30 – 14.45 น. Break
14.45 – 16.00 น. Data Query Language with conditions and aggregations (where, group by, having, aggregation function)

 

วันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2563

เวลา หัวข้อวิชา
9.00-10.30 Data Query Language with relationship (join table, subqueries)
10.30-10.45 Break
10.45-12.00 Data Query Language with conditions and functions
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00-14.30 Workshop
14.30-14.45 Break
14.45-16.00 การใช้งาน Indexing, Triggers, Store Procedure เบื้องต้น

วิทยากร

อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
อาจารย์

อาจารย์ ดร. จิดาภา ไกรสังข์
อาจารย์

นางสาว ศิริพร โรจนโกศล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Notebook หรือ PC สำหรับภาคปฏิบัติ

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,440 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,620 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 1,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th, den.tup@mahidol.ac.th
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand