โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)” Online ผ่านระบบ Facebook Live

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC (ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)” Online ผ่านระบบ Facebook Live

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ทักษะการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟิก เป็นทักษะที่หลายหน่วยงาน มีความต้องการ จำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรของตน ให้ได้เรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพด้านการออกแบบ และสร้างงานกราฟฟิกในปัจจุบัน คือ โปรแกรม Adobe Photoshop ซึ่งมีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็น Version CC

คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งอาจารย์บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC : ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนการออกแบบและผลิตสื่อและผลงานต่างๆ สำหรับใช้งานในองค์กร ในเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นการสอนให้สร้างผลงานจริงในห้องเรียน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การใช้งานระดับพื้นฐานสร้างผลงานที่มีความง่าย และเพิ่มความยากขึ้นตามลำดับ โดย ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการตกแต่ง และออกแบบและผลิตสื่อต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักของคณะด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
 • เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความพึงพอใจและความผูกพันให้กับผู้เข้ารับการอบรมต่อไปในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
 • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

โครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์
“พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC
(ICT Creative : Digital Media Design with Photoshop CC)” Online ผ่านระบบ Facebook Live
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
เวลา หัวข้อวิชา
09.00 น. – 12.00 น.
 • รู้จักกับ Adobe Photoshop CC
 • ฟีเจอร์ใหม่ของ Adobe Photoshop CC
 • เริ่มต้นปูพื้นฐานสู่การเป็น Graphic Designer
  • Adobe Photoshop CC เหมาะกับงานด้านไหน
  • Adobe Photoshop CC ทำอะไรได้บ้าง
 • เริ่มต้นใช้งาน Adobe Photoshop CC
  • รู้จักกับหน้าตาของ Adobe Photoshop CC

เรียนรู้การใช้งานและเครื่องมือในการตกแต่งและออกแบบชิ้นงาน

 • เรียนรู้การจัดการกับ Layer
  • เรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงาน Layers

ตัดต่อภาพด้วย Layer Mask

 • เทคนิคตัดต่อภาพด้วย Layer Mask
 • บังภาพด้วย Clipping Mask

สร้างภาพเหนือจริงด้วยด้วย Blend Mode

รีทัชภาพถ่ายให้สวยสมใจ

 • ลบสิวฝ้า รอยย่นให้ภาพสวย
 • ปรับผิวให้เนียนเรียบ
 • จัดการกับส่วนเกินบนใบหน้า

เทคนิคการตกแต่งภาพ (Retouching Tools)

 • เรียนรู้และใช้งานเครื่องมือสำคัญสำหรับการตกแต่งภาพ
 • ฟิลเตอร์ปรับแต่งภาพแบบมืออาชีพด้วย Oil Paint
 • ปรับแต่งแสงให้ภาพด้วยฟิลเตอร์ Listening Effects
 • เรียนรู้เทคนิคการใส่ Special Effect
 • การใช้งาน Filter Gallery

เทคนิคการลบส่วนเกิน ด้วย Content-Aware Fill

13.00 น. – 16.00 น ข้อควรรู้เกี่ยวกับกราฟิก

 • ขนาดของภาพ
 • ความละเอียดของภาพ
 • เรียนรู้การจัดการเรื่องสีและจิตวิทยาของสี

Logo Design

 • การสร้างข้อความเป็นวงกลม
 • การปรับ-แต่ง ข้อความเป็นวงกลม

Card Promotion Design

 • เครื่องมือวาดรูปทรง (Shape)
 • การวาดสี่เหลี่ยมผ้า
 • การวาดสี่เหลี่ยมมุมมน

Rich Message Design

 • การสร้างภาพพื้นหลังกราฟิก
 • เรียนรู้เครื่องมือและคำสั่งสำหรับการพิมพ์ข้อความ

เรียนรู้การใช้งาน Layout & Text Design

ตัวอย่าง Workshop

Download Data Workshop Photoshop CC

วิทยากร

นางสาวดวงหทัย แพงจิกรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ผู้ช่วยสอน

นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 


รูปแบบการอบรม Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Facebook Live กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet (สำหรับเปิดดูการบรรยาย)
 2. Notebook หรือ PC ลงโปรแกรม Adobe Photoshop CC เรียบร้อย (สำหรับการทำ Workshop)

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 900 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี  016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 900 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 900 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี  016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand