คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น” ประจำปี 2563

     วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED ” และ “กิจกรรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น (ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings)” ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ

     ก่อนเริ่มการอบรม ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะ ICT ม.มหิดล ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับพร้อมกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มแรกได้เข้าอบรมเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรอบรมการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินด้วยเครื่อง AED ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ และ บริษัท N Health มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AED ณ ห้อง Bits & Byte Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล

     ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกกลุ่ม รับชมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ Webex Meetings จากคุณ ปิยะวัชร์ พุทธปฏิโมกข์ และทีมวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา ณ ห้อง IT406 ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล และในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะ ICT ชั้น 1

     ในช่วงท้ายของกิจกรรม อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ กล่าวสรุปกิจกรรม กล่าวขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรม รวมทั้ง ยังได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ในโอกาสนี้อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand