คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “The Online Teaching Workshop Series:”Blended Learning for Meaningful Experience”

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “The Online Teaching Workshop Series:”Blended Learning for Meaningful Experience”

     วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร “The Online Teaching Workshop Series:”Blended Learning for Meaningful Experience” ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online รวมถึงการสร้างความเข้าใจในหลักการ การสอนแบบ Blended Learning ที่มีการผสมผสานห้องเรียนแบบ Online และ Face-to-Face โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ อาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (Institute for Innovative Learning) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ Engagement, Mode of learning, Creating environment for learning และ Technology for formative assessment ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand