คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 4 รางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้า 4 รางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020)

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล คว้า 4 รางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต

โดยในปีนี้ มีนักศึกษาคณะ ICT ได้รับรางวัลจำนวน 4 ทีม จากทีมที่เข้ารอบทั่วทุกภาค จำนวนทั้งสิ้น 136 ทีม ดังนี้

 • รางวัลที่ 2 ในหมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
  “โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ” ประกอบด้วย นายอาภากรณ์ เก่งการนา นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ และนางสาววริษา กิตติศุภกุล นักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลที่ 3 ในหมวดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ได้แก่
  “โปรแกรมการจำลองระนาดเอกเสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะการเล่นเครื่องดนตรี” ประกอบด้วย นายอรรถกุล จันทร์ทอง นายวิชญ์พล อินทรปาน และนายธนัท พรหมสุข นักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลที่ 3 ในหัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ออคิเดเตอร์: ระบบระบุสายพันธ์กล้วยไม้แบบอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก” ประกอบด้วย นางสาวณัฐนรี ศรกองแดง นางสาวพิมพิสุทธิ์ คิ้วสุวรรณ และนางสาวเกศสุดา ตันติเสรีรัตน์ นักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี ดร.วุฒิชาติ  แสวงผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • รางวัลชมเชย ในหัวข้อพิเศษ โปรแกรมวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (Data Science and Artificial Intelligence Application) ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แพเร้นการ์ด: เครื่องมือป้องกันและให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนในการเข้าถึงการใช้ภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่” ประกอบด้วย นายพชร แสงตันชัย นางสาวมานิศา ศาสตราวิสุทธิ์ และนางสาวสกุลรัตน์ นันทวณิชย์ นักศึกษาชั้นปี 4 โดยมี ดร.ธนพล นรเสฏฐ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะ ICT ขอแสดงความยินดีแก่ทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand