ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปิดความเห็น บน ประกาศ! รอบ 1 ICT – รับตรง PORTFOLIO ปีการศึกษา 2564

สมัครได้ที่ : เว็บไซต์คณะ ICT Click
ช่วงเวลารับสมัคร : 15 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563

สำหรับนักเรียนไทย

แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

คุณสมบัติทางการศึกษา

 1. กำลังศึกษาอยู่ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Grade 12) หรือ ได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่า
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50
 3. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนด ดังนี้ คณิตศาสตร์ ≥ 7 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษ ≥ 9 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ≥ 9 หน่วยกิต หรือ
  2. มีผลการสอบตามเกณฑ์ที่คณะกำหนดดังนี้

2.1ผ่านคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า500 คะแนน หรือ
 • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า173 คะแนน หรือ
 • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า60 คะแนน หรือ
 • IELTS ไม่ต่ำกว่า5.0 หรือ
 • TOEIC ไม่ต่ำกว่า600 คะแนน หรือ
 • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า400 คะแนน หรือ
 • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์

2.2 มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
 • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
 • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

หมายเหตุ: ผลคะแนนสอบทุกประเภทมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา

หมายเหตุสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม / ประกอบการสมัคร

 1. Portfolio (ขอให้จัดทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ไม่จำกัดหน้า ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
 2. ให้เขียนเรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (.pdf) ในหัวข้อ
  เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
 3. จัดทำ Video Presentation ประวัติและผลงาน เป็นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที (.mp4)โดยนักเรียนสามารถอัดคลิปวิดีโอ ด้วยวิธีการพูดนำเสนอผ่านกล้องวิดีโอ หรือ พูดประกอบสไลด์ได้
 4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 6. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรืออย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา (ม. 4 – ม. 5) ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

**หมายเหตุ หากผู้สมัครอัพโหลดเอกสารในระบบรับสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงมายังคณะฯ **

กำหนดการ

ลำดับที่ กิจกรรม วันที่
1 รับสมัคร อ. 15 ก.ย. – ศ. 30 ต.ค. 63
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศ. 13 พ.ย. 63
3 สอบสัมภาษณ์ พ. 18 พ.ย. 63 (บ่าย)
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ศ. 20 พ.ย. 63
5 ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ อ. 1 ธ.ค. 63
6 คณะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. (เพื่อ Clearing House) พ. 3 ธ.ค. 63
7 ICT Preparatory Program ก.ค. 64
8 เปิดภาคการศึกษา ส.ค. 64
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ งานสื่อสารองค์กร คณะ ICT โทร. 02-441-0909
 • ดูข้อมูลการรับสมัครรอบอื่นๆ Click 
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish