International Direct Admissions (Academic Year 2021)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบการสอบสากล (International Admission) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดการประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับที่ กิจกรรม กำหนดการ
1 รับสมัคร 15 ก.ย. 2563 – 15 มิ.ย. 2564
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3 สอบสัมภาษณ์ (สอบที่คณะฯ / ผ่านระบบ video conference) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
5 ลงทะเบียนเรียน (ไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6 ICT Preparatory Program ก.ค. 2564
7 เปิดภาคการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามระบบโรงเรียนไทย หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ (แผนการศึกษา : วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, วิทย์-คอม, คณิต-คอม)
 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า (เช่น ระดับ C+)
 3. มีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา
  • TOEFL Paper Based Test ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ
  • TOEFL Computer Based Test ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน หรือ
  • TOEFL Internet Based Test ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า band 5 หรือ
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading and Writing) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
  • The Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

ยกเว้น กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ ไม่ต้องมีผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังกล่าว

 1. มีผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบผ่านถึงวันสมัครเข้าศึกษา ดังนี้
  • New SAT (Math) collegeboard.org ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ACT (Math) act.org ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน หรือ
  • GSAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ
  • ONET (Math) niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ
  • PAT1 niets.or.th ไม่ต่ำกว่า 110 คะแนน

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เอกสารแสดงผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้สมัครชาวไทย) หรือ
  สำเนาหนังสือเดินทางที่ระบุ วัน เดือน ปีเกิด และวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติ)
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 5. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 6. เรียงความเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเลือกเข้าศึกษาต่อคณะ ICT (statement of purpose) ของผู้สมัคร จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4
 7. ผลการสอบผ่านคะแนนทางด้านวิชาการตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 8. ผลการสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 9. เอกสารแสดงรางวัล เกียรติยศ ต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก
 2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่อีเมล ictadmission@mahidol.ac.th หรือ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษา

 

การติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Direct Admissions (ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Direct Admissions (ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จะแจ้งกำหนดการให้ทราบทางอีเมลต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Direct Admissions (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Admission (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Admission (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 รอบ International Admission (ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand