คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในโอกาสร่วมประชุมหาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการนำโปรแกรม dCollective เพื่อใช้ในการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะทำงานจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในโอกาสร่วมประชุมหาเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการนำโปรแกรม dCollective เพื่อใช้ในการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ

     วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ พร้อมด้วย ดร. อิทธิพล รัศมีโรจน์ อาจารย์คณะ ICT และ คุณนพณัฐ สุขศรีอุปถัมภ์ บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณกนกวรรณ เส็งคำภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเวชศาสตร์สุขภาพ คุณประพันธ์ อาริยะ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ นายแพทย์อานนท์ แป้นกลัด แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันและสุขภาพจิตชุมชน และทีมงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในโอกาสร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานการนำโปรแกรม dCollective เพื่อใช้ในการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้อง IT122 ชั้น 1 อาคารคณะ ICT มหาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

      โปรแกรม dCollective เป็นโปรแกรมสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลสุขภาพประชากร  ถือเป็นหนึ่งในโครงการของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล หรือ RUN Digital Cluster  ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย โดยคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพัฒนาระบบสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสุขภาพพร้อมระบบคัดกรองประชากร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร   เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดูแลสุขภาพประชากรที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 2 Platforms คือ Mobile Application สำหรับการบันทึกข้อมูลลงแบบสำรวจข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ Web-based Application สำหรับการกำหนดรูปแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและรายงานผลข้อมูล ซึ่งเป็นการออกแบบแบบฟอร์มการสำรวจออนไลน์ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับกระดาษและไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพิ่ม

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand