นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน นักศึกษาปริญญาโท คณะ ICT ม.มหิดล คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เรือตรีหญิง รติรส แผ่นทอง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร Cyber Security and Information Assurance คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และเกียรติบัตร ประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี ในชื่อผลงาน “การพิสูจน์ตัวตนทางชีวภาพเชิงพฤติกรรมผ่านรูปแบบการใช้งานบนสมาร์ทโฟน” จากงานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Innovation for Crime Combating Conference and Contest 2020 (I4C-202)) โดยมี รศ.ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

       การสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในการวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสัมมนา ซึ่งประกอบด้วย การอภิปราย หัวข้อ “การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 4.0 : แนวทางและการขับเคลื่อน” และ หัวข้อ “การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 4.0” และการบรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับและการพิจารณานำไปใช้งานให้สอดคล้องตามภารกิจ” ส่วนที่สองเป็นการนำเสนอผลงานประกวดนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยการประกวดครั้งนี้ มีผลงานผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวด รวมทั้งสิ้น 13 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชิ้นงาน จำนวน 6 ผลงาน และประเภทแนวคิดทางเทคโนโลยี 7 ผลงาน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand