คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32

     ในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับการพัฒนาระบบฝังตัว และ IoT ด้วยการสร้างอุปกรณ์วัด PM2.5 โดยใช้ ESP32 นำโดย ผศ.ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม พร้อมด้วย อ.ดร. ดลวรา คุณะดิลก และ อ.ณัฐชาต ธัมกิตติคุณ อาจารย์ประจำคณะ เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 25 อาคารมิว(วิทยาลัยการจัดการ) คณะICT ม.มหิดล โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 7 คน

     การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแนะนำและปูพื้นฐานให้กับบุคคลากรด้าน IT ของประเทศไทยให้มีทักษะและความรู้ในการพัฒนาอุปกรณ์ฝังตัว และระบบ IoT โดยการสร้างอุปกรณ์วัดฝุ่น PM2.5 ด้วยอุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมในอุตหกรรมต่างๆ ต่อไป  ติดตามข่าวการข่าวอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?events=training หรือโทรศัพท์ 02-441-0909 ต่อ 111,112

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand