คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน 

      กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกการตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์การพิจาณาได้รับ เกียรติบัตรดีเด่น “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

      คณะ ICT ได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีคุณภาพและมีความยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ และพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

 

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand