คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ รศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ และคณาจารย์คณะ ICT ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านนโยบายและความมั่นคง พร้อมด้วย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ภายใต้หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเพื่อเสริมทักษะให้แก่ภาคธุรกิจ SMEs รวมทั้งประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

     โครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” จัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น โดยในครั้งนี้เป็นรุ่นแรก มีการเรียนการสอนในรูปแบบ Online จำนวน 2 วัน และ On-site จำนวน 1 วัน โดยในช่วงเช้ารศ.ดร.วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์คณะ ICT ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ทั้งในด้าน Network, Web Technology, และอื่น ๆ รวมทั้งลักษณะการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Malware, Virus, Worm, Trojans, Ransomware, Adware, Spyware, Botnet, Phishing, Denial of Service (DoS), DDoS สำหรับช่วงบ่าย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์คณะ ICT ได้สาธิตแนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรับมือ ผลกระทบต่อการความปลอดภัยของบุคคลและองค์กร รวมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล และพรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

     การอบรมครั้งถัดไปจะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 โดยเนื้อหาจะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบเครือข่ายและการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การยืนยันตัวตน และการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันและประกอบการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการต่อยอด หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัลต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand