บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้านไบโอเมทริกซ์ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพจอประสาทตา ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร ECTI-CIT

บทความวิจัย ICT มหิดล เรื่อง Hybrid Learning of Vessel Segmentation in Retinal Images ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสารวิชาการ ECTI TRANSACTIONS ON COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY (ECTI-CIT) ซึ่งเป็นวารสารในเครือ ECTI ที่มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสาระความรู้ในกลุ่มผู้ทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานนี้ได้รับการค้นคว้าวิจัย โดย รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ร่วมกับ ดร. พรศรี เจริญพานิช, นาย พิรพัฒน์ สมัญญานรเศรษฐ, นางสาว สโรชา สุขสัย, นาย ศรัฐฐา กาญจนปรีชากร, รศ. ดร. Qiang Wu และ รศ. ดร. Jian Zhang

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/mvitmu/posts/3013388002089123

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand