บทความวิจัยเกี่ยวกับการจำลองพฤติกรรมของสุนัข ของ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัยเกี่ยวกับการจำลองพฤติกรรมของสุนัข ของ ICT มหิดล ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บน International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT)

บทความวิจัย ICT มหิดล เรื่อง Simulation of Dog’s Behavior using Population Density of Probabilistic Model ได้การตอบรับให้ตีพิมบนวารสาร International Journal of Computer Applications in Technology (IJCAT) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการที่เผยแพร่บทความในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมไฟฟ้า บทความนี้เป็นผลงานที่ รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ร่วมวิจัยกับ นายจิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล, นายชวพัฒน์ ยงจิตติกรกุล, ผศ.ดร.น.สพ. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล, น.สพ. วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม, สพ.ญ.ดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร

ข้อมูลจาก
https://www.facebook.com/worapan.kusakunniran/posts/3443001552401210

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand