คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดลนำโดย ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยรศ. ดร. เจริญศรี มิตรภานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสคณะ ICT ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตามเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อตรวจติดตามการพัฒนาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) พร้อมให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะฯ ต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand