คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564” ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     วันที่ 21 กันยายน 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในกิจกรรม “งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้นักประดิษฐ์ได้แสดงศักยภาพด้านการประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน อีกทั้งยังให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ โดยในปีนี้คณะ ICT ได้ร่วมส่งผลงานวิจัย จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

ชื่อผลงาน สาขา หัวหน้าผู้ประดิษฐ์ /ผู้ร่วมประดิษฐ์
1. การใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำแนกภาพรังสีเอกซเรย์ทรวงอกที่มีก้อนเนื้อ และไม่มีก้อนเนื้อ (Using Deep Learnig to Classify Nodule and Non-Nodule on Chest X-Ray Images)
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • สาขาการศึกษา
-ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์
-นางสาวพรรณพัตร เปลี่ยมปลื้ม
-นางสาวสุภัสสรา รอดรัตษะ
-นายธนกร ต่อชีวี
2. อิโคพอต: กระถางต้นไม้อัจฉริยะและเกมส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ (EcoPot: An Intelligent Plant Pot and A Game-Based Learning System for Ecology)

สาขาการศึกษา

-ผศ.ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร
-นายปวินท์ สุดใจดี
-นางสาวรวิกานต์ ธนพนาพฤกษ์กุล
-นางสาวณัฐนภา รักทวี
3. โปรแกรมจำลองสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการเดินของสุนัขในการแพร่ระบาดและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข (Simulation of Dog’s Behavior using Population Density of Probabilistic Model)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

-รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
-นายจิราวัชร์ จิวัฒน์ธนากุล
-นายชวพัฒน์ ยงจิตติกรกุล
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล
-นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ดร. วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม
-ดร. กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร
4. โปรแกรมการค้นหาและการแสดงภาพของข้อมูลโควิด-19ในภาพการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (COVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray 2 Images) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ -รศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
-ศ.ดร.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
-นาย ศรัฐฐา กาญจนปรีชากร
-นางสาว ปุณยนุช บวรจิณณ์
-นาย กฤตณัฐ สุทัศนานนท์
-ผศ. นพ. ตรงธรรม ทองดี
-รศ. ดร. ไพรัช สายวิรุณพร
5. ออคิเดเตอร์: ระบบระบุสายพันธุ์และเชื่อมโยงข้อมูลกล้วยไม้แบบอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก (ORCHIDATOR: An Intelligent Orchid Recognition and Knowledge Base System Using Deep Learning) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ -ดร. วุฒิชาติ แสวงผล
-ผศ. ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ
-นางสาว ณัฐนรี ศรกองแดง
-นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ คิ้วสุวรรณ
-นางสาว เกศสุดา ตันติเสรีรัตน์
6. บินบิน: ตู้รับซื้อขยะ และ แอปพลิเคชันสะสมแต้ม (BINBIN: A SMART RECYCLING BIN AND APPLICATIONS) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ -ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์
-นายธนกิตติ์ สาชาติ
-นายสรายุทธ หล้าวิไลย์
-นายก้องภพ ลีฬหานนท์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าว สามารถเข้าร่วมชมได้ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร วช.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand