ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลเหรียญทองดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน ศิษย์เก่าคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลเหรียญทองดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

     ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2563 นายอาภากรณ์ เก่งการนา นายพัทวิทย์ ศรีอนุวัติพงศ์ และนางสาววริษา กิตติศุภกุล ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัลเหรียญทองดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจำปี 2563  จากการแข่งขัน Young Rising Stars for Science Award 2020 (YRSS2020) สาขาคอมพิวเตอร์ ในผลงานหัวข้อ “โปรแกรมเพื่อคัดกรองสารที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งจอประสาทตาในเด็กด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ในการแพทย์แม่นยำ” โดยมี รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 46th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT46) โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

     รางวัลดังกล่าวฯ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ นิสิต นักศึกษา ในชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ทุกหลักสูตร จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่มีผลงานโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Senior project) โดดเด่น นอกจากนี้ยังเป็นการเชิดชูเกียรติของ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถของประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

     คณะ ICT ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของบัณฑิตทั้งสาม และเป็นความภาคภูมิใจของคณะอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish