คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดนิทรรศการโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563 (Internship Exhibition 2020) ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future”

ข่าวกิจกรรมภาพกิจกรรมนักศึกษาปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดนิทรรศการโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563 (Internship Exhibition 2020) ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future”

     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2563 (Internship Exhibition 2020) ภายใต้แนวคิด “Enrich your experience, Enhance your future” โดยในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวสรุปโครงการฝึกวิชาชีพนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างปี 2562 – 2563 จากนั้นเป็นกิจกรรมแชร์ประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกงานในเรื่องต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

 ช่วงที่ 1   การให้รายละเอียด ข้อมูล และเกณฑ์การฝึกงานในต่างประเทศ ได้แก่

– การฝึกงาน ณ University of Bremen ประเทศเยอรมนี โดย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย
– การฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (NAIST), Osaka University, ประเทศญี่ปุ่น University of Bremen (Software Engineering Lab) ประเทศเยอรมนี University of Wollongong และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย โดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์คณะ ICT
– การฝึกงาน ณ Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น โดย รศ. ดร. วัสกา วิสุทธิวิเศษ อาจารย์คณะ ICT

ช่วงที่ 2  การแชร์ประสบการณ์การฝึกงาน ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) ในหัวข้อ “Internship Experiences Sharing” โดย นางสาวศุภกานต์ วงษ์นิล นายภาดา กาญจนภิญพงศ์ และ นางสาวศรัณย์พร ไพฑูรย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ICT และการแชร์ประสบการณ์การฝึกงานกับบริษัทคู่ความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Online Internship Experiences Sharing” โดย นายบวรทัต นิรันดร์มงคล นายธีรกานต์ บริบูรณ์ทรัพย์ นางสาวอารดา พึงมงคลชัยกิจ และนางสาววิภาวรรณ จารุกิจพิพัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ ICT

      สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมมีการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาจากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 64 คน และมีผลงานโปสเตอร์ จำนวน 18 ผลงาน ณ บริเวณโถงกลางชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Webex Meetings ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมรับชมในระบบออนไลน์อีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand