นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมผลงานและรางวัลนักศึกษาปิดความเห็น บน นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562

     วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ “รางวัลนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020 และการประชุมระดับขาติ NCIT2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย (CITT) ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

      นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล ถือเป็นนักศึกษาที่มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ดีใน 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1. ด้านการศึกษาเล่าเรียน คือ มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 2. ด้านทักษะในการจัดการและการทำงาน คือ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างและวางระบบการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถใช้ทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ด้านสุขภาพอนามัย คือ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัยและมีบุคลิกภาพที่ดี มีสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด
 4. ด้านความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม คือ มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ มีความกตัญญู เสียสละและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักประหยัด มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีความเป็นประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นมนุษย์
 5. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม คือ มีความตระหนักรู้ในความเป็นไทย และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรรรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

      นอกจากนี้ นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับทางคณะ และมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออีกด้วย ด้วยเหตุนี้ นางสาวชนิกานต์ ฉันทนานุกูล จึงได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand