คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า เสริมทักษะ Cyber Security สร้าง White Hackers ผ่านหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมกับ ดีป้า เสริมทักษะ Cyber Security สร้าง White Hackers ผ่านหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”

     วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ.ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม และคณาจารย์คณะ ICT ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดโครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” ภายใต้หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับธุรกิจ SMEs สู่ยุคดิจิทัล” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ถือเป็นทักษะที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในยุค New Normal รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะดังกล่าวไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพและชีวิตประจำวัน

      โครงการ “พัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” จัดอบรมทั้งหมด 5 รุ่น โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมที่ดำเนินการพร้อมกันทั้งสิ้น 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 โดยรุ่นที่ 3 เป็นการเรียน On-site ที่คณะ ICT ม.มหิดล ในหัวข้อ “การตรวจสอบความปลอดภัยของ Web Application และการทดสอบความปลอดภัยของระบบ” ในส่วนของรุ่นที่ 4 เป็นการจัดอบรบในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งที่ 2 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและความรู้เรื่องระบบเครือข่าย และการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การยืนยันตัวตน และการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม และในรุ่นที่ 5 เป็นการจัดอบรมครั้งแรก ซึ่งได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ณ อาคารคณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

         สำหรับช่วงเช้าของการอบรม ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นวิทยากรปูความรู้พื้นฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตั้งแต่ความเป็นมาของระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะการโจมตีในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Malware, Virus, Social Engineering, Worm, Trojans, Ransomware, Adware, Spyware, Botnet, Phishing, Denial of Service (DoS) และ DDoS และในช่วงบ่าย รศ. ดร. สุดสงวน งามสุริยโรจน์ อาจารย์ประจำคณะ ICT ได้สาธิตแนวทางการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการรับมือในเบื้องต้น รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ และความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพรบ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อีกด้วย

         โดยการอบรมครั้งถัดไปของรุ่นที่ 5 จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดยเนื้อหาจะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อ “ระบบเครือข่ายและการตรวจสอบความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย การยืนยันตัวตน และการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรม” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบการทำงาน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการต่อยอด หรือริเริ่มธุรกิจบริการด้านดิจิทัลต่อไป

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand