บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Medical Informatics ภายใต้หน่วยวิจัย MIRU ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร Computers in Biology and Medicine (CMB)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยปิดความเห็น บน บทความวิจัย ICT มหิดล ทางด้าน Medical Informatics ภายใต้หน่วยวิจัย MIRU ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร Computers in Biology and Medicine (CMB)

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ดร. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมด้วย รศ.ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และ ศ.ดร. ปีเตอร์ ฮัดดาวี อาจารย์ประจำคณะ ICT มหิดล ที่บทความวิจัยเรื่อง “Pyramid Graph Cut: Integrating Intensity and Gradient Information for Grayscale Medical Image Segmentation” ภายใต้หน่วยวิจัย Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit (MIRU) ได้การตอบรับให้ตีพิมพ์บนวารสาร Computers in Biology and Medicine (CMB) ซึงเป็นวารสารทางวิชาการรายเดือนที่มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานก่อนรับตีพิมพ์ มีเนื้อหาทางด้าน biomedical engineering, computational biology, bioinformatics, และ computers โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top Quartile ของสาขา Mathematical & Computational Biology

ข้อมูลจาก

https://www.facebook.com/mvitmu/posts/3224011737693414

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand