คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Creative Technology

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จับมือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร Creative Technology
     วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร The Bachelor of Arts and Science in Creative Technology ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของ 4 คณะ คือ วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) วิทยาลัยราชสุดา (RS) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUSIC) มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้อง Studio A520 ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
     ในช่วงแรกของพิธีฯ เป็นการแสดงพิเศษในชื่อ “The Art of Science” โดยเป็นการโชว์ไวโอลิน พร้อมด้วยภาษามือ และ Animation graphic background ซึ่งจัดทำและแสดงโดย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลำดับถัดมา ดร. ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงานในหลักสูตร The Bachelor of Arts and Science in Creative Technology จากนั้นเป็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยคณบดีทั้ง 4 คณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (MUIC), แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา (RS), ดร. พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUSIC) และในช่วงท้ายเป็นการบรรยายพิเศษ โดย คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ในหัวข้อ “The Future of Education” และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อาชีพแห่งอนาคต 2030” โดย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand