คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรมข่าวอบรม สัมมนา บริการวิชาการปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดเตรียมความพร้อมองค์กร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ณ ห้อง Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสำนักงานอธิการบดี (PDPA for OSM)” จัดขึ้นเป็นจำนวน  2 วัน ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดอบรมวันแรก  โดยในช่วงเช้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การแนะนำกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทางมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นกิจกรรม Work Shop ในหัวข้อ การสำรวจและวิเคราะห์ ข้อมูลและกระบวนงานการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี  โดยอาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน และในช่วงท้ายของการอบรม เป็นการซักถามในประเด็นคำถามพร้อมตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการมอบหมายงานเพื่อการนำเสนอผลงานในการอบรมครั้งถัดไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง Grand Ballroom ศูนย์ประชุมสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand