คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ICT

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ดร.โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะ และคุณอิทธิพล มัคคัปผลานนท์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานการศึกษา คณะ ICT ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หลักสูตร Creative Technology ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวฯ เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือกันของ 4 คณะ คือ วิทยาลัยนานาชาติ (MUIC) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา (RS) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (MUSIC) มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องแลป และห้องประชุม รวมทั้งบรรยากาศการเรียนการสอน ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand