5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวกิจกรรมข่าวกิจกรรมวิจัยผลงานและรางวัลนักศึกษาผลงานและรางวัลบุคลากรปิดความเห็น บน 5 ผลงานวิจัยจากคณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผลงานวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ผลงาน ได้รับ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เสนอเพื่อขอรับรางวัลการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 550 ผลงาน แบ่งประเภทรางวัลการวิจัยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โดยผลงานวิจัยจากคณะ ICT ได้รับรางวัล ดังนี้

 

  • รางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “การตรวจวัดความเหมือนของโค้ดและการค้นหาโค้ดโคลนในข้อมูลโค้ดขนาดใหญ่” (Code Similarity and Clone Search in Large-Scale Source Code Data) โดย ดร.ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT  ซึ่งมี Associate Professor Dr.Jens Krinke, University College London เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

  • รางวัลระดับดี จำนวน 1 ผลงาน และรางวัลประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ในผลงานเรื่อง “โปรแกรมการค้นหาและการแสดงภาพของข้อมูลโควิด-19 ในภาพการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก” (COVID-19 Detection and Heatmap Generation in Chest X-Ray 2 Images) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะ ICT เป็นหัวหน้าผู้ประดิษฐ์ และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์ นางสาวปุณยนุช บวรจิณณ์ นายศรัฐฐา กาญจนปรีชากร นายกฤตณัฐ สุทัศนานนท์ นักศึกษาปริญญาเอกคณะ ICT รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ตรงธรรม ทองดี และรองศาสตราจารย์ ดรไพรัช สายวิรุณพร เป็นผู้ร่วมประดิษฐ์

2. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในผลงานเรื่อง “VideoQR: การซ่อนข้อมูลลงบนวิดีโอและการเรียกข้อมูลคืนผ่านการบันทึกวิดีโอชาด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ (VideoQR: Information Embedding-Retrieval of Re-Recorded Video) โดย ดร.ธนพงศ์ อินทระ อาจารย์ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.อัคร สุประทักษ์ อาจารย์ประจำคณะ ICT นางสาวพรศุลี พรชัยพฤกษ และนายมงคล ศักดานุภาพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในผลงานเรื่อง “บินบิน: ตู้รับซื้อขยะ และ แอปพลิเคชันสะสมแต้ม” (BINBIN: A SMART RECYCLING BIN AND APPLICATIONS) โดยมี ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นหัวหน้าผู้ประดิษฐ์  ร่วมด้วยนายธนกิตติ์ สาชาติ นายสรายุทธ หล้าวิไลย์ และ นายก้องภพ ลีฬหานนท์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมประดิษฐ์

4. รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในผลงานเรื่อง “ออคิเดเตอร์: ระบบระบุสายพันธุ์และเชื่อมโยงข้อมูลกล้วยไม้แบบอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก” (ORCHIDATOR: An Intelligent Orchid Recognition and Knowledge Base System Using Deep Learning) โดยมี ดร. วุฒิชาติ แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีคณะ ICT เป็นหัวหน้าผู้ประดิษฐ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวงศ์ ทั่วรอบ อาจารย์ประจำคณะ ICT นางสาว ณัฐนรี ศรกองแดง นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ คิ้วสุวรรณ และ นางสาว เกศสุดา ตันติเสรีรัตน์ ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ร่วมประดิษฐ์

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand