คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)

      วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) ซึ่งเป็นการสรุปผลการเรียนรู้การเข้าฝึกปฏิบัติงานในด้าน Chatbot, Line Bot, การสร้าง IG filter และ การสร้างโมเดล 3D โดยในช่วงแรก ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ คุณศุภเลิศ ขวัญมีชัยชนะ ผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ปกครองของนักเรียน โดยมี ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะ คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมฟังการสรุปผลการเรียนรู้เข้าฝึกปฏิบัติงาน และให้การต้อนรับ  ณ ห้อง IT404 ชั้น 4 คณะ ICT ม.มหิดล ศาลายา

      การฝึกปฏิบัติงานฯ ในครั้งนี้ ฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้

 1. วันที่ 21 ตุลาคม 2563  จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “GitHub” โดย คุณปฏิพัทธ์ ชิวปรีชา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2. วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “Scrum Development” โดย ดร. มรกต เชิดเกียรติกุล อาจารย์ประจำคณะ ICT
 3. วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “IoT & Line Notification” โดย ผศ. ดร. ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์ประจำคณะ ICT และ คุณณัฐชาต ธัมกิตติคุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “IG Filter” โดย นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 5. วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 จัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “Camera AR 3D Filter” โดย ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะ ICT

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand