คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 โดยบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
      วันที่ 9 ธันวาคม 2563 อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมและระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศและระบบ  ให้การต้อนรับ คุณปัญญพัชร์ พู่ประเสริฐศักดิ์ ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานสากลจากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานสากลทางด้านวงจรวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก Systems and Software Life Cycle Profiles and Guidelines for Very Small Entities (VSEs) เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยคณะฯ ได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2556 ณ อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
      การตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018 ในปี 2563 นี้ อาจารย์ ผกาพร เพ็งศาสตร์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศและระบบ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานฯ โดยระหว่างการตรวจประเมินมีการนำเสนอ พร้อมตอบข้อซักถาม ตรวจสอบผลผลิต (Work Products) ตามข้อกำหนด และรับฟังข้อเสนอแนะในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งผลการตรวจประเมินฯ คณะฯ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองการได้มาตรฐาน ISO/IEC 29110 : 2018
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand