อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data​ Science​ 101: Basic Concepts and​ Tools​ for​ Beginner

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนี้ Data Science เป็นศาสตร์ที่รวมความรู้พื้นฐานหลายด้านทั้งเรื่อง Machine Learning, Statistics และ Business Intelligent แล้วนำมาแก้ปัญหาในองค์กรและธุรกิจต่างๆ โดยเน้นความรู้ที่ได้จากการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เครื่องมือที่เป็นที่นิยมในการแก้ปัญหาทาง Data Science ปัจจุบันมีหลากหลายและเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้รู้จักและเข้าใจการแก้ปัญหาทาง Data Science เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กร

กำหนดการ

วันที่ 1 : 7 กันยายน 2563

เวลา หัวข้อวิชา
08.40 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.40  น. พิธีเปิดการอบรม
09.40 – 11.00  น.
  • Introduction to Data Science
  • Problem Formulation Workshop
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. Data Cleaning with Excel
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. Data Science with Orange (hand-on lab)
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. Data Science with Orange (hand-on lab) ต่อ

 

วันที่ 2 : 8 กันยายน 2563

เวลา หัวข้อวิชา
09.30 – 11.00  น. Data Analytics and Visualization with Rapid Miner and Power BI Dashboard
11.00 – 11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15 – 12.30 น. Data Analytics and Visualization with Rapid Miner and Power BI Dashboard (ต่อ)
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. Practice workshop and Wrap Up discussion
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.15 น. Practice workshop and Wrap Up discussion (ต่อ)
16.15 – 16.30 น. พิธีมอบประกาศนีบัตร และพิธีปิดการอบรม

วิทยากร

 

ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

ผู้ช่วยวิทยากร

ดร.จิดาภา ไกรสังข์

นายปราชญ์  ชัยศิริ

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 25 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรนักศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ

โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

บุคคลทั่วไป 6,000 บาท โอนเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธ.ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 016-210322-3 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

2. สำเนาบัตรประชาชน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand