Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

     User experience (UX) design เป็นองค์ความรู้ใหม่สำหรับการออกแบบเพื่อให้ตรงความต้องการและเป็นที่พอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งตามแนวโน้มในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทย UX designer และตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ทางด้าน UX มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

     คณะ ICT เห็นถึงความสำคัญ จึงจัดอบรม การออกแบบ User Experience ในระดับเบื้องต้น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเพื่อการออกแบบในขั้นกลางและสูงต่อไป โดยจัดอบรมในลักษณะ Workshop โดยเรียน 2 วัน 12 ชั่วโมง

     ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานแนวคิดทางด้าน UX เรียนรู้เทคนิควิธีการออกแบบโดยใช้ UX ไปจนถึงการลองลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ทางด้าน UX เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานในปัจจุบัน และผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานไปในสายงานที่ใช้ความรู้ทางด้าน UX

กำหนดการ

Fundamental User experience design (UX) Workshop รุ่นที่ 1
วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 -16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 23 อาคารมิว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ถนนวิภาวดี เขตพญาไท

7 ธันวาคม 2563
9.30 -12.30 น.
 • User experience (UX) คืออะไร
 • User research เพื่อศึกษาผู้ใช้งาน
 • เป้าหมายนั้นคือใคร มองชัดๆด้วย User Persona
 • User Journey Map เส้นทางนี้ที่นำเขาสู่เป้าหมาย
13.30 – 16.30 น.
 • User Scenario สิ่งที่ต้องการในสถานการณ์ที่ต้องการ
 • Hierarchical task analysis ลงให้ลึกถึงขั้นตอน
8 ธันวาคม 2563
9.30 – 12.30 น.
 • Information Architecture เพราะการออกแบบเริ่มต้นจากรากฐาน
 • Interaction Design เพราะความพอใจเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้การปฏิสัมพันธ์
 • Visual design เพราะปุถุชนไม่อาจทิ้งความงดงาม
13.30 – 16.30 น.
 • Prototyping เพราะเงินในกระเป๋าจะเหลือมากมายถ้าทุกความผิดพลาดจบได้ในแผ่นกระดาษ
 • Testing and Evaluation เพราะจะดีหรือร้ายสุดท้ายคนที่ใช้ก็ไม่ใช่เรา

วิทยากร

อาจารย์ กานต์รวี กิจขจรกุลภัทร
ผู้สอน

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
ผู้ช่วยสอน

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 4,800 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 5,400 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th และ den.tup@mahidol.edu (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)

หลักเกณฑ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดฝึกอบรมรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระยะเวลาแสดงความประสงค์ขอคืนเงิน อัตราที่คืน
1. ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 100 %
2. น้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดฝึกอบรม 75 %

**เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน

หมายเหตุ :

 1. กรณีคณะประกาศยกเลิกโครงการหรือหลักสูตรอบรม คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน
 2. กรณีโครงการหรือหลักสูตรอบรมที่คณะประกาศเลื่อนจัด และผู้เข้ารับการอบรมมีความประสงค์จะขอคืนเงินค่าลงทะเบียน คณะจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน

แผนที่และการเดินทาง

คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 23 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ

การเดินทางโดยรถประจำทางสาธารณะ

24,69,92,107,129,138,ปอ.24,ปอ.69,ปอ.92,ปอ.129,ปอ.138

Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand