โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” รุ่นที่ 2

หลักการและเหตุผล

การทำให้ข้อมูลหรือสื่อต่างๆ ให้มีความน่าสนใจนั้น สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งการใช้ภาพ ใช้เสียง ใช้กราฟฟิก หรือวิดีโอมากกว่าการที่จะนำเสนอด้วยข้อความเพียงอย่างเดียว  เพื่อทำให้เกิดการจดจำได้ เข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภาพกราฟฟิกในลักษณะ 2 มิติ  เป็นตัวการ์ตูน ภาพอนิเมชั่น เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในสื่อต่างๆ ซึ่งสื่อภาพประเภท 2 มิตินั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายรูปแบบ และกราฟฟิกประเภท Flat ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีความเรียบง่าย ใช้รูปทรงเรขาคณิตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เกิดความเข้าใจได้ทันที และมีความสวยงาม ปัจจุบันเราจะเห็นการใช้สื่อกราฟฟิกประเภทนี้ทั้งบนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดีโอและ Social Media

ในการสร้างกราฟฟิกประเภท Flat นี้สามารถใช้โปรแกรมด้าน Graphic Design ได้หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรม Adobe Illustrator Adobe Photoshop รวมทั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่ไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมสำหรับการนำเสนอเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างกราฟฟิกแบบ 2 มิติได้อย่างสวยงาม ที่สำคัญใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้หัดสร้างงานกราฟฟิกระดับเริ่มต้น ที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการวาดมากนัก และโปรแกรม PowerPoint นั้นใช้งานง่าย และผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับเครื่องมืออยู่แล้ว

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย  PowerPoint” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟฟิกแนว Flat ให้แก่ ผู้ที่สนใจทั่วไป ในวันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ ไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม
“SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย  PowerPoint” รุ่นที่ 2

วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น.
อบรมออนไลน์

เวลา หัวข้อและกิจกรรม
13.00 น. ลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Online
 13.30 – 15.00 น.
 • Flat Graphic คืออะไร
 • การร่างกราฟฟิก
 • การใช้เครื่องมือ Shape
 • การใช้คำสั่ง Merge
 • การรวม / แยกรูปทรง
 • การเติมสี
15.00-15.10 น. พักเบรค
15.10-16.00 น.
 • Flat Graphic คืออะไร
 • การร่างกราฟฟิก
 • การใช้เครื่องมือ Shape
 • การใช้คำสั่ง Merge
 • การรวม / แยกรูปทรง
 • การเติมสี (ต่อ)
16.00 – 16.30 น. สรุปและวิพากษ์ผลงาน

วิทยากร

ดร. ศุจิกา ศรีนันทกุล
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยวิทยากร

คุณศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์)

รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Facebook Live กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th    หรือ โทร. 095-437-7275
 3. เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ดังนั้นนอกจากอุปกรณ์สือสารสำหรับการฟังบรรยายแล้ว จึงควรมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุค ที่ลงโปรแกรม PowerPoint เวอร์ชั่น 2013 ขึ้นไป เพื่อจะได้ปฏิบัติตามได้
 4. โปรดเตรียมกระดาษและดินสอไว้ด้วย เพื่อฝึกร่างภาพก่อนลงมือวาดด้วย PowerPoint
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand