คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และบริษัท MST ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) และบริษัท MST ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ การจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST

   วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน พร้อมด้วย ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรฝ่ายงานสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมกับบริษัท เมจิกซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ MST นำโดย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์   Chairman & CEO คุณบุญช่วย สงวนวรพงษ์ Chief Operating Officer คุณดำรงศักดิ์ ทัศมาลา Project Management Director และคุณนาบุญ สรัคคานนท์ Assistant CEO & General Manager และศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในโครงการนักศึกษาฝึกงาน และโครงงานวิจัยของนักศึกษา

   หลังจากจบกิจกรรมการหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้ว บริษัท MST ยังให้เกียรติในการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน MST ออนไลน์ “The First-ever Virtual Open House from MST” ผ่านโปรแกรม WebEx Meetings ให้แก่นักศึกษาของคณะฯ อีกด้วย โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นทีมผู้บริหารจากบริษัท MST คณาจารย์ประจำคณะ บุคลากร และนักศึกษาคณะ ICT เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ซึ่งกิจกรรมเปิดบ้าน MST ออนไลน์ “The First-ever Virtual Open House from MST” ได้รับเกียรติจาก ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน คณะ ICT กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ จากนั้น คุณบุญช่วย สงวนวรพงษ์ ได้แนะนำภาพรวมของบริษัท MST คุณดำรงศักดิ์ ทัศมาลา ได้แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะพนักงาน (Skill Development) รวมถึงโอกาสในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น การฝึกงานภาคฤดูร้อน สหกิจศึกษา และการรับนักศึกษาจบใหม่ และในลำดับสุดท้ายคุณนาบุญ สรัคคานนท์ ศิษย์เก่า ICT รุ่น 3 ยังได้แบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน การติดตั้งโปรแกรมและการบริหารโครงการอีกด้วย

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand