คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Internship Information Session” ให้กับนักศึกษา ICT

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดกิจกรรม “Internship Information Session” ให้กับนักศึกษา ICT

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ม.มหิดล จัดกิจกรรม Internship Information Session ในหัวข้อ “Know more about 2021 Internship in Thailand and Abroad” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ที่มีความสนใจในโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านโปรแกรม Webex Meetings โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 ท่าน

   โดยในช่วงแรกของกิจกรรม ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียด ขั้นตอนการสมัครและการฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ข้อมูลการฝึกงานในต่างประเทศ ได้แก่

   การฝึกงาน ณ University of Bremen ประเทศเยอรมัน โดย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย

   การฝึกงาน ณ National Central University และ Yuan Ze University ประเทศไต้หวัน โดย อาจารย์ทิพาจินต์ ไทยพิสุทธิกุล อาจารย์ประจำคณะ

   การฝึกงาน ณ Nara Institute of Science and Technology (SE Lab) ประเทศญี่ปุ่น โดย ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล อาจารย์ประจำคณะ

   ระหว่างการบรรยายให้ข้อมูลในกิจกรรม Internship Information Session ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดี ได้กล่าวทักทายนักศึกษา รวมทั้งแนะนำให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนักศึกษาอีกด้วย

   สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรม ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นเป็น session พิเศษสำหรับนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 โดย ดร. ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ ได้ให้ข้อมูลและชี้แจงรายรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและการฝึกงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาทุนได้เตรียมตัวฝึกงานในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish