คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2021 12th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2021) ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวกิจกรรมปิดความเห็น บน คณะ ICT ม.มหิดล (ICT Mahidol) จัดงาน The 2021 12th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2021) ในรูปแบบออนไลน์

       เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน The 2021 12th ICT Senior Project Annual Poster Exhibition and Conference (ICT SP-APEC2021) ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนางานวิจัยทางด้าน ICT รวมทั้งได้แสดงโครงงานวิจัยของตนเอง แก่คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับปรุง ต่อยอดผลงานของตนให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีนี้ มีโครงงานของนักศึกษาที่จัดแสดงในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 ผลงาน

ดาวน์โหลดข่าว

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish