หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Manpower Skill Development in Data Science and Big Data Analytics)

หลักการและเหตุผล

   หลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้าน Data Science สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับองค์กรซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติและภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างและยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Data Science เพื่อนำทักษะการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องต่อหลักการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้มีการอบรมเชิงทฤษฎีควบคู่การยกตัวอย่างเชิงปฏิบัติการด้าน Data Science รวมไปถึงการฝึกใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Data Science กับ Big Data ผ่านรูปแบบการสอนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจต่อการตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ที่สามารถหาคำตอบได้จากข้อมูล รวมถึงวิธีการเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำไปผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลในองค์กร ให้มีความสามารถในการนำความรู้ด้าน Data Science และ Big Data Analytics ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และเพื่อเปิดพื้นที่ให้บุคลากรด้านดิจิทัลในองค์กรกลุ่มต่างๆ ที่เข้าอบรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Data Science และ Big Data Analytics รวมถึงการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านเครือข่ายสังคม Facebook

กำหนดการ

รูปแบบการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเป็นการเรียนแบบ Live Online ผ่านทาง WebEx ของผู้สอนตลอดหลักสูตร 15 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00น. ถึง 12.00น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00น. โดยการเรียนการสอนจะเป็นแบบผสมผสานทั้งการอบรมเชิงบรรยาย การอบรมเชิงปฎิบัติการ และการทำโครงงานด้าน Data Science สอนโดยทีมอาจารย์ด้าน Data Science คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล

อุปกรณ์และ Software ที่ใช้

  1. PC หรือ Laptop ที่มี RAM อย่างน้อย 8 GB
  2. Anaconda เวอร์ชั่นล่าสุด
  3. Docker เวอร์ชั่นล่าสุด
  4. Cisco WebEx Meeting เวอร์ชั่นล่าสุด

รายละเอียดการอบรม

วันที่ หัวข้อ ผู้สอน*
30 ก.ย. Introduction to Data Science and Big Data Analytics อ. อภิรักษ์
7 ต.ค. Python Programming for Data Science and Big Data Analytics (I) อ. อภิรักษ์
14 ต.ค. Python Programming for Data Science and Big Data Analytics (II) และ

Essential Statistics for Data Science (I)

อ. อภิรักษ์
21 ต.ค. Essential Statistics for Data Science (II) อ. ศิริเพ็ญ
28 ต.ค. Data Preparation, Exploratory Data Analytics, and Basic Visualization (I) อ. ศิริเพ็ญ
4 พ.ย. Data Preparation, Exploratory Data Analytics, and Basic Visualization (II) อ. ศิริเพ็ญ
13 พ.ย. Machine Learning (I) อ. ธนพล
18 พ.ย. Machine Learning (II) อ. ธนพล
27 พ.ย. Machine Learning (III) อ. ธนพล
4 ธ.ค. Machine Learning (IV) อ. ธนพล
9 ธ.ค. Storytelling and Deployment (I) อ. อภิรักษ์
16 ธ.ค. Storytelling and Deployment (II) อ. ศิริเพ็ญ
21 – 23 ธ.ค. Projects and Presentation อ. อภิรักษ์/
อ. ศิริเพ็ญ/อ. ธนพล

หมายเหตุ: อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากรหลัก

อาจารย์ ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ

อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ พงษ์ไพเชฐ

อาจารย์ ดร. ธนพล นรเสฏฐ์

Share:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

EnglishThailand