อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (อบรม Online)

อบรม สัมมนา บริการวิชาการ ที่ผ่านมาปิดความเห็น บน อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Microsoft Excel 2019 เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ” (อบรม Online)

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา
 • ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้น

กำหนดการ

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings

วันที่ 1

เวลา หัวข้อวิชา
8.30 – 9.00 ลงทะเบียนเข้าระบบอออนไลน์
9.00 – 10.30 เริ่มต้นทำงานกับ Excel
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
10.45 – 12.00 รู้จัก Excel Table
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.30 เทคนิคการนำเสนอข้อมูล
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
14.45 – 16.00 การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ

 วันที่ 2

เวลา หัวข้อวิชา
9.00 – 10.30 จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
10.45 – 12.00 การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.30 การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง (ตามอัธยาศัย)
14.45 – 16.00 การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
 

วิทยากร

คุณศิริพร  โรจนโกศล

แบบประเมินออนไลน์

 • แบบประเมินออนไลน์ คลิก

รูปแบบการเรียน Online

 1. การอบรม Online หลักสูตรนี้ จะสอนผ่านช่องทาง Webex Meetings กลุ่มปิด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาเท่านั้น
 2. รหัสสำหรับเข้ากลุ่ม จะส่งให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งให้ทาง Email ที่ท่านได้ระบุไว้ตอนลงทะเบียน หากไม่ได้รับสามารถ Email มาที่ den.tup@mahidol.ac.th หรือ โทร. 095-437-7275
 3. สมัครเข้าใช้งาน Webex Meetings ได้ที่ https://www.webex.com/ (ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่อง)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

เนื่องจากเป็นการอบรมแบบ Workshop ขอให้ท่านเตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

 1. Smart Phone หรือ Notebook หรือ PC หรือ Tablet สำหรับเปิดดูการบรรยาย
 2. Notebook หรือ PC สำหรับภาคปฏิบัติ ติดตั้งโปรแกรม Excel 2019

วิธีชำระเงิน

อัตราค่าธรรมเนียม หลักฐานและวิธีการชำระเงิน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,440 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรนักศึกษา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล 1,620 บาท ใช้วิธีการตัดโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมโครงการ หรือ สำเนา

ตัดโอนลงนามอนุมัติ โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด

 1. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หรือ สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

 1. สำเนาใบโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
บุคคลทั่วไป 1,800 บาท สแกน Qr Code

กรณีผู้เข้าอบรม ไม่สะดวกโอนผ่าน Qr Code ให้ดำเนินการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-300325-6 สาขา  “ ศิริราช ”  หรือ

ชำระเป็นเงินสด ณ คณะ ICT

หลักฐานที่ใช้

1. สำเนาใบโอนเงิน

Email สำเนาเอกสารหลักฐานมาที่ sarachaya.chi@mahidol.ac.th และ den.tup@mahidol.edu (*เอกสารฉบับจริงยื่นหน้างาน *)
Share:
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Comments are closed.

Copyright © 2018. All rights reserved. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ThailandEnglish